BIOCODEX İLAÇ SAN. İTH. İHR. VE TİC. LTD. ŞTİ.

İNTERNET SİTESİ KULLANICILARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ HUSUSUNDA AYDINLATMA METNİ

BIOCODEX İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“BIOCODEX” veya “Şirket”) olarak gerek internet sitemizi kullanırken, gerekse başka yollarla tarafımıza iletilmiş olan kişisel bilgilerin güvenliğinin sağlanması hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.

İşbu bilgilendirme “Veri Sorumlusu” sıfatıyla BIOCODEX tarafından www.recream.com adresli internet sitemizi ziyaret etmeniz esnasında toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kanun uyarınca kişisel veri kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup; bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz Şirketimiz nezdinde ilgili mevzuata doğrultusunda değerlendirilmektedir.

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz; iletişimin sürdürülebilmesi, talep ettiğiniz konular hakkında sözlü ve yazılı bilgilendirme yapılabilmesi, servis istatistiklerinin ortaya konulabilmesi, iş birimlerimizce Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin ilgili kişilere sunulması için gerekli çalışmaların planlanması ve icrası amaçlarıyla Kanun’nun 5.ve 6. Maddelerine uygun olarak işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

İnternet Sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Şirket yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel veriler şu kişilerle paylaşabilir:

 • Şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için yurtdışı iştiraklerimiz (bağlı şirketlerimiz) ile hizmet sunan yurtiçi ve/veya yurtdışı ilgili departmanlar
 • Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılar
 • Gerekli durumlarda resmi merci ve kamu kurumları

Yukarıda verilen amaçlar dışında Şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11.maddesi uyarınca Şirket’e başvurarak;

 1. a) kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,
 3. c) kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. d) kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. e) kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. f) kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 7. g) kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. h) kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Bu kapsamda iletilen talepler Şirket tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER

Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem doğrultusunda,

Kanun’un 12. Maddesi doğrultusunda, Şirketimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amaçlarıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmek yönünde gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri

almaktadır.

SAKLAMA VE İMHA

 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki tabloda belirtilen süreler boyunca saklanmakta, süre sonunda ise anonim hale getirilmekte veya yok edilmektedir:

 

SÜREÇ

SAKLAMA SÜRESİ

 

İMHA SÜRESİ
Kullanıcının Adı-soyadı Verinin İşlenmesinden İtibaren 5 Yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Telefon numarası Verinin İşlenmesinden İtibaren 5 Yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
E-Posta Adresi Verinin İşlenmesinden İtibaren 5 Yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Log/Kayıt/Takip Sistemleri 10 Yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Aktivite İstatistikleri Verinin İşlenmesinden İtibaren 5 Yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

 

 

 

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile “FSM Mah. Poligon Cad. No.8C Buyaka 2 Sitesi Kule3 No.15-16-17-18, 34771 Ümraniye İstanbul” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya https://www.biocodex.com.tr/tr/iletisim/

bağlantısı üzerinden ya da e.agaccioglu@biocodex.com e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

BIOCODEX İLAÇ SANAYİ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LTD. ŞTİ (“BIOCODEX” veya “Şirket”) tarafından işletilen www.recream.com İnternet Sitemizi ziyaret edenlerin (“Veri Sahibi”), Şirket’imizin Kişisel Verilerinin Korunması Kanunu kapsamında düzenlemelerine ilişkin daha ayrıntılı bilgi alabilmeleri için İnternet Sitemizde yer alan KVKK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI, ÇEREZLER POLİTİKASI, www.recream.com İNTERNET SİTESİNE AİT VERİ KORUMA POLİTİKASI ve başvurularınız için İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU başlıklı metinlerde yer alan düzenlemeleri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.