www.recream.com İnternet Sitesine Ait Veri Koruma Politikası
(HAZİRAN 2022 tarihinde yüklenmiştir.)

1 – Giriş Beyanları

İşbu belgede tarif edilen veri koruma politikası www.recream.com isimli internet sitesi (bundan sonra “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) için geçerlidir. Amacı, İnternet Sitesi’ni kullanan kişiyi (bundan sonra “Kullanıcı” ve/veya “Veri Öznesi” olarak anılacaktır) BIOCODEX İLAÇ SANAYİ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LTD. ŞTİ (bundan sonra “Yayıncı” veya “Veri Sorumlusu”olarak anılacaktır) şirketi tarafından kullanıcı hakkındaki verilerin işlenmesi, kullanıcının verileriyle ilgili sahip olduğu haklar ve bu hakları nasıl kullanacakları konusunda bilgilendirmektir.

2 – Genel Hükümler

Özel hükümlerde aksi belirtilmedikçe, kişisel verilerin İnternet Sitesinde Yayıncı tarafından işlenmesi hususunda aşağıdaki hükümler geçerlidir.

Yasal Çerçeve

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Yayıncı, İnternet Sitesindeki kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi ve bu verilerin serbest hareketi ile ilgili olarak gerçek kişilerin korunması hususunda yürürlükte olan,  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır.) başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlediğini beyan eder.

Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:

Türkiye Cumhuriyeti Kanunları tahtında kurulmuş, 951.233,58 TL  sermayeli, 464602-TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERI ILE ECZACILIK MÜSTAHZARLARININ TOPTAN TICARETI Sicilinde 246460707118695303424-26/000 sgk sicil numarası ile kayıtlı, tescilli ofisi FSM Mah. Poligon Cad. No.8C Buyaka 2 Sitesi Kule3 No.15-16-17-18, 34771 Ümraniye İstanbul adresinde bulunan, şirket ünvanı BIOCODEX İLAÇ SANAYİ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LTD. ŞTİ

Verileri ile İlgili Olarak Kullanıcının Sahip Olduğu Haklar

Yayıncı, kişisel verisini elinde bulundurduğu Veri Özneleri’nin aşağıda belirtilen kendileriyle ilgili taleplerine ilişkin Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki hakları:

 • Kişisel Verisinin işlenip işlenmediği öğrenme,
 • Kişisel Verilerinin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerin Yayıncı tarafından eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerin İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen Kişisel Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda Veri Öznesi’nin aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple Veri Öznesi’nin zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Özneleri, haklarını kullanmak istediği ve/veya Kişisel Verileri işlerken Yayıncı’nın işbu Politika kapsamında hareket etmediğini düşündüğü durumlarda taleplerini, Yayıncı İnternet Sitesinde yer alan formu (İlgili Kişi Başvuru Formu) doldurarak ve ilgili formda yer alan direktifler doğrultusunda veya kendi taleplerini Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresine, e-posta ile veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak Şirket kep adresine yahut yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresine ıslak imzalı bir dilekçe ile elden ya da noter aracılığıyla teslim edebilirler ve ileride bunlara eklenebilecek Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle gönderebilirler. Güncel başvuru yöntemleri ve başvuru içeriği başvuru öncesinde mevzuattan teyit edilmelidir.

Veri Özneleri’nin yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yasal prosedüre uygun ve yazılı olarak Veri Sorumlusuna  iletmeleri halinde talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Taleplerin Veri Sorumlusu tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Veri Sorumlusu tarafından talep edilebilir.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Yayıncı, Kullanıcı’nın kişisel verilerinin güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri alır ve özellikle bu verilerin bozulmasını veya zarar görmesini veya yetkisiz üçüncü taraflarca erişmesini engellemeyi amaçlar.

Yayıncı İnternet Sitesi’nde https protokolünü kullanır. Bu güvenlik mekanizması, güvenilirliği ile bilinen bir üçüncü taraf yetkili makam tarafından verilen bir kimlik doğrulama sertifikası sayesinde Kullanıcı’nın eriştiği İnternet Sitesi’nin kimliğini doğrulamasına olanak tanımaktadır. Ayrıca, Kullanıcı tarafından gönderilen ve iletişim formuna girilen bilgiler gibi verilerin gizliliğini ve bütünlüğünü de garanti eder.

3 – Özel Hükümler

 Aşağıdaki hükümler, İnternet Sitesi’nde Yayıncı tarafından gerçekleştirilen her kişisel veri işleme eylemine özgüdür. Bu hükümler özellikle:

 • işleme operasyonunun amacı
 • yasal dayanağı
 • ilgili kişiler
 • işlenen kişisel veriler
 • raf ömürleri
 • verinin alıcıları hakkında detayları belirlemektedir.

Bu hükümler, İnternet Sitesinin gelişimine ve İnternet Sitesi ile bağlantılı olarak Yayıncı tarafından uygulanan işleme faaliyetlerine bağlı olarak daha sonra tamamlanabilir veya değiştirilebilir.

İşleme operasyonunun amacı

İnternet Sitesindeki Mesajınız Bölümü Kullanıcı’nın Yayıncı ile elektronik olarak iletişim kurmasını sağlamaktadır. Kişisel verilerin bu şekilde işlenmesi, Yayıncının:

 • Kendisine gönderilen mesajları almasına
 • Kullanıcı ile yazışmaları takip etmesine
 • Sağlık vijilansı yükümlülüklerine uymasına
 • Servis istatistikleri ortaya koymasına imkan vermektedir.

İşleme operasyonun yasal dayanağı Kullanıcı tarafından Yayıncı’ya iletilen taleplerin takip edilebilmesi, Kullanıcı’nın taleplerinin yanıtlanabilmesi, Yayıncı’nın Kullanıcı ile olan ilişkisinde elde etme niyetinde olduğu meşru menfaatlerdir.

İletişimin sağlık vijilans çerçevesinin bir parçası olması halinde, Kullanıcının verileri bu çerçeve için özel olarak sağlanan diğer işlemlere tabi tutulmaktadır.

İşleme, otomatik karar almayı (profil oluşturma dahil) içermemektedir.

İlgili Kişiler

İşleme, Yayıncı ile elektronik olarak iletişim kurmak isteyen tüm Kullanıcı’ların yanı sıra işleme taleplerinden sorumlu Yayıncı personeli ile de ilgilidir.

İşlenen Veriler

 • Kullanıcı’nın ismi, telefon numarası ve e-posta adresi
 • Mesajın tarihi, konusu ve metni
 • Takip
 • Aktivite istatistikleri

Talebin uygun şekilde değerlendirilmesi için zorunlu verilere ihtiyaç vardır. Veriler, talebin işlenmesinden itibaren 5 yıl süreyle saklanır. Bununla birlikte, iletişimin sağlık vijalansı çerçevesine girmesi halinde, depolama süresi, bu amaç için özel olarak sağlanan diğer işlemlerde tanımlanır.

Veri Alıcıları

İşleme:

 • İnternet Sitesi ile ilgili yazışmaların işlenmesinden sorumlu
 • İnternet sitesinin içeriğinin yayınlanmasından ve teknik yönetiminden sorumlu
 • Sağlık vijilans yönetimi için görevlendirilmiş Yayıncı personelini ilgilendirmektedir.

Veri alıcıları aynı zamanda ilgili servis sağlayıcıların personelidir.

Avrupa Birliği dışında veri aktarımı yapılmamaktadır.

Çerez yönetimi

Çerezlerin yönetimi, İnternet Sitesindeki Çerez Politikasında açıklandığı üzere özel bir kişisel veri işlenme yönetimidir.