Close
123, New Lenox Jersey City, NJ 07305, USA
Open House on the 24th, - 12 mid day to 5 pm.

BIOCODEX İLAÇ SANAYİ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LTD. ŞTİ

İLGİLİ KİŞİ (VERİ SAHİBİ) BAŞVURU FORMU

  1. Genel

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “KANUN”), kişisel verileri işlenen gerçek kişilere veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (“İlgili Kişi”, “Başvuru Sahibi”), KVKK’nın 13. maddesi uyarınca veri sorumlularına başvuru yaparak KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarına ilişkin talepte bulunma imkânı tanımıştır.

İşbu form ile BIOCODEX İLAÇ SANAYİ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LTD. ŞTİ  (“BIOCODEX” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, Başvuru Sahibi’nin KANUN kapsamında ilgili haklarını kullanmak amacıyla tarafımıza ileteceği talepleri, KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

Veri sorumlusu olan BIOCODEX’e başvuru hakkından yararlanmak için Tebliğ’in 4. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başvuruların Türkçe olarak yapılması gerekmektedir.

  • Başvuru Yöntemi

Aşağıda açıklanan usullerden biri kullanılmak suretiyle BIOCODEX’e ulaştırılan başvuru formu içerisinde yer alan Başvuru Sahibi talebi, KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve talebin BIOCODEX’e ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacak ve talebe ilişkin BIOCODEX’in cevabı KVKK’nın 13. maddesinin 3. fıkrası uyarınca Başvuru Sahibi’ne yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir.

  • Şahsen yazılı başvuru: Başvuru Sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulan, talebin açıkça belirtildiği ve ıslak imzanızı içerir başvuru formu çıktısını, BIOCODEX işyeri adresi olan FSM Mah. Poligon Cad. No.8C Buyaka 2 Sitesi Kule3 No.15-16-17-18, 34771 Ümraniye İstanbul adresine elden teslim edebilirsiniz.
  • Noter vasıtası ile başvuru: Başvuru Sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulan, talebin açıkça belirtildiği ve ıslak imzanızı içerir başvuru formu çıktısını, tebligat zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talebi” açıklaması yazılarak noter kanalıyla BIOCODEX işyeri adresi FSM Mah. Poligon Cad. No.8C Buyaka 2 Sitesi Kule3 No.15-16-17bio-18, 34771 Ümraniye İstanbul adresine iletebilirsiniz.
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli imza, mobil imza, sistemimizde bulunan veya bulunmayan elektronik  posta adresi ile başvuru: Başvuru Sahibi’ne ait güvenli elektronik imzanızı içerir, eksiksiz olarak doldurulan ve talebin açıkça belirtildiği başvuru formunu, elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talebi” açıklamasını yazarak biocodex@hs01.kep.tr adresine göndereceğiniz elektronik posta ile BIOCODEX’ye iletebilirsiniz.

BIOCODEX’e iletilen talepler ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, taleplerin Veri Sorumlusu tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Veri Sorumlusu tarafından talep edilebilir. Başvurunun BIOCODEX’in hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret Başvuru Sahibi’ne iade edilir.

Başvuru Sahibi’nin talebi, BIOCODEX tarafından yasal süresi içerisinde değerlendirilerek kabul edilir veya gerekçesi açıklanarak reddedilir. Başvuru cevabı, Başvuru Sahibi’ne yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde, gereği BIOCODEX tarafından yerine getirilir.

BIOCODEX olarak Başvuru Sahibi’ne talebi doğrultusunda gerekli araştırmaların yapılabilmesi ve uygun bir dönüş yapılabilmesi için aşağıda talep edilen bilgi, belge ve/veya başvuru sonrasında talebin gerektiği gibi değerlendirilebilmesi için ek olarak istenebilecek bilgi ya da belgelerin eksiksiz olarak BIOCODEX’e iletilmesi gerekmektedir.

Başvuru Sahibi, eksik ya da hatalı olarak verdiği bilgiler ya da belgeler nedeniyle BIOCODEX gerekli araştırmayı yapamaması halinde, her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğun kabul ve beyan etmektedir.

Lütfen, aşağıda talebinizin değerlendirmeye alınabilmesi için Tebliğ uyarınca doldurulması zorunlu bilgileri eksiksiz doldurunuz.